Terms & conditions + withdrawal confirmation


Dutch

Artikel 0A: Het model heeft na het voltooien van de inschrijving altijd 14 dagen wettelijke bedenktijd om het abonnement kosteloos te veranderen of te beëindigen. Als het model zich na de 14 dagen bedenktijd wilt uitschrijven, worden artikelen 1B t/m 1F toegepast.

Artikel 0B: De bedenktijd van 14 dagen eindigt op hetzelfde tijdstip dat het model zich heeft aangemeld 14 dagen eerder. VB: Heeft u zich aangemeld op 14 januari om 14:00 uur, dan vervalt uw proefperiode op 28 januari om 14:00. Een mail ontvangen op 28 januari om 14:01 uur wordt als te laat geacht.

Artikel 0C: Bij inschrijving geeft het model aan 18 jaar of ouder te zijn of toestemming van haar ouders of voogd te hebben verkregen en gaat zij akkoord met de algemene voorwaarden en de AVG-afspraken die door Stripe zijn geschreven.

Artikel 1A: Het model kan zich alleen uitschrijven door middel van een e-mail te sturen naar contact@disstriktmodels.com.
Dergelijke andere scenario's zoals het bespreken/vertellen aan een modellencoach en andere werknemers of via andere kanalen/platformen uitschrijven (denk aan alle social media accounts) worden niet als rechtsgeldig erkent.

Artikel 1B: Het model sluit een abonnement/membership af bij het modellenbureau. Het model weet over de werking van een abonnement en dat hier een maandelijks bedrag aan vast zit, dat voor minimaal 12 maanden vast staat en dit op geen enkele manier kan worden ontbonden, op onze Adobe regeling (benoemd in artikel 1C) na.

Artikel 1C: Heeft het model zich in de periode vóór 01-10-2022 (1 oktober 2022) ingeschreven, dan kan het model ten alle tijden het vaste membership van Disstrikt Model Management annuleren door 25% van het totale openstaande bedrag dat het model nog moet vergoeden te betalen. Dit kan in één keer of in termijnen worden overgemaakt naar het management (hier zijn alle maanden tot en met de twaalfde maand inbegrepen). Indien het model geen werk heeft gekregen binnen 6 maanden, mag het model het membership 1x vroegtijdig annuleren (maand 6).

Artikel 1D: Heeft het model zich in de periode ná 1-10-2022 (1 oktober 2022) ingeschreven, dan kan het model het vaste membership van Disstrikt Model Management per kwartaal annuleren (in de maanden 3, 6, 9 en 12). Hierbij ontvangt het model nog altijd de activiteiten die in het desbetreffende kwartaal worden gegeven.

Artikel 1E: Indien er sprake is van overmacht of andere privé redenen zal het contract niet kunnen worden beëindigd. In dergelijke gevallen zal het contract voor een periode van 3 maanden gepauzeerd kunnen worden. Na deze 3 maanden zal er een revisie komen om het contract nogmaals voor 3 maanden te kunnen pauzeren. 

Artikel 1EF: Indien het model in geldnood zit of het door andere investeringen niet kan betalen, treft het bureau een regeling met financieringsmaatschappijen. Het model kan vragen of de financieringsmaatschappij het bedrag voorschiet, zodat het model haar carriere kan voortzetten. (Let op, geld lenen kost geld)!

Artikel 2: Het modellenbureau maakt geen gebruik van inschrijfgeld.

Artikel 3: Het modellenbureau neemt geen deel in beslag van het bedrag dat het model zal verdienen.

Artikel 4: De opbrengsten van eventuele opdrachten zijn volledig voor het model, Disstrikt Model Management ontvangt hiervoor geen commissies, management fees of inschrijfgeld. Disstrikt Model Management kan als bemiddelaar figureren tijdens de eventuele opdrachten. 

Artikel 5: Het modellenbureau heeft geen extra of verborgen kosten. Denk hierbij aan extra kosten voor additionele foto’s of een fee voor de casting.

Artikel 6: Het modellenbureau zal de gekozen shoots en activiteiten in de pakketten binnen een termijn van 12 maanden volledig verzorgd moeten hebben. 

Artikel 7: De fotoshoots en activiteiten zal het model zelf moeten inplannen via onze applicatie. 

Artikel 8: Dit is een non-exclusive contract. Dat houdt in dat het model na inschrijving bij Disstrikt Model Management nog bevoegd is om zich aan te melden bij andere modellenbureaus, mits zij ook een non-exclusive contract hebben.

Artikel 9: Beide partijen uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW. 

Artikel 10: Beide partijen uitdrukkelijk niet beogen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW. 

Artikel 11: Het model volgens de Nederlandse wetgeving 16 jaar of ouder moet zijn voor het ondertekenen van een modellencontract. Indien het model onder de 16 jaar is, zal het contract moeten worden ondertekend door een ouder of ander bevoegd hebbende. 

Artikel 12: Als het model het contract na de 12 maanden wilt beëindigen, moet dit altijd één maand van te voren worden aangegeven. Op dit contract zit een opzeggingstermijn van één maand. 

Artikel 13: Disstrikt Model Management zal werken met automatische incasso (payment gateway Stripe) om de maandelijkse onkostenvergoeding te innen. 

Artikel 14: Indien het model via bemiddeling van Disstrikt Model Management tot stand gebrachte opdracht niet kan nakomen wegens ziekte e.d., dan dient het model zich 24 uur van tevoren af te melden bij de persoonlijke begeleider van het model van Disstrikt Model Management èn via e-mail naar contact@disstriktmodels.com.

Artikel 15A: Als het model niet komt opdagen op het dan afgesproken tijdstip, zal de shoot niet ingehaald worden en kan deze niet opnieuw worden ingepland. 

Artikel 15B: Indien het model zich in minder dan 24 uur vóór de shoot pas afmeld, zal Disstrikt noch het bedrag moeten betalen aan de fotografen en ander studiokosten. Indien het model deze shoot toch opnieuw wilt inplannen, dient het model €25 euro te betalen. Na deze betaling kan het desbetreffende model de shoot opnieuw inplannen via de Disstrikt app.

Artikel 16: Disstrikt Model Management is niet aansprakelijk voor schade aan zaken toegebracht door derden zoals andere modellen, fotografen of modellen coaches.

Artikel 17: Deze samenwerkingsovereenkomst wordt beheerd door het Nederlands recht. Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend zonder dwang. 

Artikel 18A: Restitutie van één of meerdere bedrag(en) is niet mogelijk. Indien het model nog shoots of activiteiten tegoed heeft wordt dit door het management nog binnen een kwartaal geregeld.

Artikel 18B: Het gekozen pakket van het model kan niet aangepast of verandert worden nadat de inschrijving compleet en afgerond is. 

Artikel 19A: Voor modellen die zich hebben ingeschreven vóór 01-10-2022 geldt het volgende: Aan de inschrijving en afgifte van uw mandaat via het inschrijfformulier zit een onbreekbaar termijn van 12 maanden vast. Het model gaat tijdens de mandaat afgifte bij de inschrijving akkoord met de maandelijkse betaling die voor minimaal 12 maanden vast staat. Dit kan op geen enkele wijze eerder worden verbroken of ontbonden, op de Adobe regeling (genoemd in artikel 1C) na.

Artikel 19B: Voor modellen die zich hebben ingeschreven ná  01-10-2022 geldt het volgende: Aan  de inschrijving en afgifte van uw mandaat via het inschrijfformulier zit GEEN onbreekbaar termijn van 12 maanden vast. U kunt zich uitschrijven `zoals  is aangegeven in artikel 1D).

Artikel 20: Indien het model één of meerdere betalingen terugboekt zonder enige communicatie richting het modellenbureau, zal er een betalingsverhoging van maximaal 15% van het totale bedrag op worden verhoogd.

Artikel 21: Bij niet tijdige betaling verkeert het model zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en zal er door Disstrikt Model Management aanspraak worden gemaakt op de wettelijke rente over het verschuldigde saldo, alsmede op de buitengerechtelijke kosten artikel 6.96 lid 2 sub b en c. Deze kosten bedragen tenminste 15% van de hoofdsom en bevatten mogelijke incassokosten. Het model tekent derhalve ook uitdrukkelijk voor de verschuldigdheid daarvan.

English

Article 0A: After completing the registration, the model always has a legal reflection period of 14 days to change or terminate the subscription free of charge. If the model wishes to unsubscribe after the 14-day reflection period, articles 1B to 1F will be applied.
Article 0B: The reflection period of 14 days ends at the same time that the model has registered 14 days earlier. EX: If you signed up on January 14 at 2:00 PM, your trial will expire on January 28 at 2:00 PM. An email received on January 28 at 2:01 PM is considered too late.
Article 0C: When registering, the model indicates that they are 16 years or older. that they have obtained permission from their parents or guardian and that they agree to the terms and conditions and the GDPR agreements written by Stripe.
Article 1A: The model can only unsubscribe by sending an e-mail to contact@disstriktmodels.com. Other scenarios such as discussing/telling a model coach and/or other employees as well  as unsubscribing via other communication channels/platforms (for example: all social media accounts) are not recognized as legally valid.
Article 1B: The model has a subscription/membership with the modeling agency Disstrikt. Upon completing the registration form, the model is aware about the way a subscription works and that a monthly payment is attached to it, which is fixed for at least 12 months and cannot be terminated in any way, except for our Adobe method (mentioned in Article 1C).
Article 1C: If the model registered in the period before 01-10-2022 (October 1, 2022), the model can cancel the fixed membership of Disstrikt Model Management at any time by paying 25% of the total outstanding amount that the model still has to pay. This can be transferred to management in one payment or in installments (this includes all months up to and including the twelfth month).
Article 1D: If the model has registered in the period after 1-10-2022 (October 1, 2022), the model can cancel the fixed membership of Disstrikt Model Management per quarter (in months 3, 6, 9 and 12). The model still receives the activities that are given in the relevant quarter.
Article 1E: In the event of force majeure or other private reasons, the contract cannot be terminated. In such cases, the contract can be paused for a period of 3 months. After these 3 months there will be a revision to be able to pause the contract for another 3 months.

Article 1EF: If the model is in need of money or cannot afford it due to other investments, the agency is able to make an arrangement with finance companies. The model can request that the finance company advance the amount so that the model can continue her career. (Attention, it costs money to borrow money)!
Article 2: The model agency does not use registration fees.
Article 3: The model agency does not take commission on any amount of money that the model will earn.
Article 4: The money of any assignments/jobs etc. are entirely for the model, Disstrikt Model Management does not receive any commissions, management fees or registration fees for this. Distrikt Model Management can act as a mediator during any assignments.
Article 5: The model agency has no extra or hidden costs. For example extra costs for additional photos or a fee for participating in the casting.
Article 6: The modeling agency must have fully arranged the chosen shoots in the packages within a period of 12 months.
Article 7: The model has to schedule the photo shoots and activities themselves via our Disstrikt app.
Article 8: This is a non-exclusive contract. This means that after registration with Disstrikt Model Management, the model is still authorized to register with other model agencies, provided they also have a non-exclusive contract.
Article 9: Both parties wish to contract with each other exclusively on the basis of an assignment agreement within the meaning of Article 7:400 et seq. of the Dutch Civil Code.
Article 10: Both parties expressly do not intend to enter into an employment contract within the meaning of Article 7:610 et seq. of the Dutch Civil Code.
Article 11: According to Dutch law, the model must be 16 years or older to sign a modeling contract. If the model is under 16 years old, the contract must be signed by a parent or other authorized person.
Article 12: If the model wants to terminate the contract after the 12 months, this must always be indicated one month in advance. This contract has a notice period of one month. Communication about this always goed via e-mail to contact@disstriktmodels.com.
Article 13: Disstrikt Model Management will work with direct debit (payment gateway Stripe) to collect the monthly expense allowance.
Article 14: If the model is unable to fulfill an assignment established through the mediation of Disstrikt Model Management due to illness, the model must report sick 24 hours in advance to the personal supervisor of the model of Disstrikt Model Management and via e-mail to contact@disstriktmodels.com.
Article 15A: If the model does not show up at the agreed time, the shoot will not be re-done and cannot be rescheduled.

Article 16: Disstrikt Model Management is not liable for damage to goods caused by third parties such as other models, photographers, model coaches e.g.

Article 17: This cooperation agreement is governed by Dutch law. Thus agreed and drawn up in duplicate and signed without coercion.

Article 18A: A refund of one or more payment(s) is not possible. If the model still has shoots or activities credited, this will be arranged by the management within 3 months.
Article 18B: The chosen package of the model cannot be modified or changed after the registration is complete and completed.
Article 19A: The following applies to models that have registered before 01-10-2022: An unbreakable term of 12 months is attached to the registration and issue of your mandate via the registration form. During the mandate issuance at registration, the model agrees to the monthly payment that is fixed for at least 12 months. This cannot be broken or dissolved in any way, except for the Adobe arrangement (mentioned in Article 1C).
Article 19B: The following applies to designs that have registered after 01-10-2022: The registration and issue of your mandate via the registration form is NOT subject to an unbreakable period of 12 months. You can unsubscribe as indicated in Article 1D).
Article 20: If the model reverses one or more payments without any communication beforehand to the modeling agency, a payment increase of up to 15% of the total amount will be added.
Article 21: In the event of chargebacks and unlawful reversal of one or more payment(s), the model will be in default without further notice of default and Disstrikt Model Management will be entitled to statutory interest on the balance due, as well as to the extrajudicial costs of Article 6.96 paragraph 2 sub b and c. These costs amount to at least 15% of the principal sum and include possible collection costs. The model therefore also expressly agrees that this is due.